Nieuwsbericht

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

Vooravond van fusie

Onderstaand persbericht is vrijdag 30 september verzonden aan de diverse regionale media (de Stentor, De Toren, Dedemvaartse Courant en RTV Oost).
P E R S B E R I C H T

EMMS en SC Lutten staan
aan vooravond van fusie

De voetbalverenigingen EMMS en SC Lutten staan aan de vooravond van een fusie. Leden van beide verenigingen zullen volgende maand een besluit nemen over het fusievoorstel, waaraan ruim een jaar is gewerkt. Als het vereiste 2/3 deel van het aantal leden 7 november aanwezig is op de Bijzondere Ledenvergadering kan de beslissing dan al vallen. Een te verwachten tweede vergadering staat voor 28 november gepland. De helft plus één van de uit te brengen stemmen van de dan aanwezige leden is bepalend. Ieder jeugdlid onder de 18 jaar heeft stemrecht via ouder(s)/verzorger(s) Tijdens de algemene ledenvergaderingen van afgelopen maandag (EMMS) en dinsdag (SC Lutten) werd over het algemeen positief gereageerd op de fusieplannen.
Gedurende het seizoen 2014/2015 heeft een aantal besprekingen plaats gevonden tussen de besturen van EMMS en SC Lutten met als vraag of de reeds op een aantal zaken bestaande samenwerking zou kunnen leiden tot een fusie. Er wordt reeds op meerdere terreinen samengewerkt. Te denken valt daarbij aan de jeugdcombinatie JCLE, het damesteam, de gezamenlijke bouw van de kleedaccommodatie, de vrijdagmiddagploeg (een uit leden van EMMS en SC Lutten bestaande groep, die voor het onderhoud van sportpark De Kei zorgt), inkoop nutsvoorzieningen, afstemming contributiegelden etc.
In juni 2015 hebben de besturen tegenover elkaar uitgesproken dat er voldoende redenen zijn om de ledenvergadering van beide verenigingen goedkeuring te vragen een fusiecommissie te benoemen. De leden hebben tijdens de ledenvergaderingen van beide verenigingen in september vorig jaar vrijwel unaniem ingestemd met de vorming van een fusiecommissie, die als opdracht meekreeg een fusieprotocol op te stellen.
Bij het samenstellen van het fusieprotocol zijn alle commissies tijdens diverse besprekingen in het afgelopen jaar nauw betrokken geweest. Naar aanleiding van die bijeenkomsten zijn onder meer als voorwaarden gesteld dat er aandacht moet zijn en blijven voor zaterdag- en zondagvoetbal; dat de standaardteams (A-selecties) vooralsnog op zaterdag en zondag spelen en dat na een overgangsperiode van een aantal jaren de leden van de nieuwe fusievereniging uiteindelijk een keuze zullen/kunnen maken voor één standaardteam op de zaterdag of zondag.
Als belangrijke afwegingen voor een fusie worden onder meer genoemd: vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden; kaderfuncties (bestuur) zijn steeds moeilijker in te vullen; goede ervaring JCLE (Jeugdcombinatie Lutten EMMS) en BCLE (Bouwcommissie Lutten EMMS); verbetering organisatiecultuur en – één van de belangrijkste afwegingen – is de daling van de bevolkingsgroei in zowel Lutten als Slagharen en daardoor een afname van het aantal jeugdleden.
Als de leden van EMMS en SC Lutten in november in meerderheid ‘ja’ zeggen tegen het fusievoorstel zal verder gewerkt worden aan de oprichting van de nieuwe vereniging. Als alle plichtplegingen – zoals de notariële akte, opstellen nieuwe statuten, inschrijving Kamer van Koophandel, contacten met KNVB etc. – zijn volbracht, zal de nieuwe vereniging met ingang van het seizoen 2017/2018 operationeel zijn.
Over de kleur van het tenue is reeds een beslissing genomen. Als de fusie doorgaat zullen de senioren in de toekomst in dezelfde kleuren spelen als JCLE (straks onderdeel van de nieuwe fusieclub), dat dit seizoen geheel in het nieuw (zwarte broek, rood/zwart gestreepte shirts en rood/zwarte kousen) is gestoken door Attractiepark Slagharen.
Ten aanzien van de naam zal in december onder de leden een prijsvraag worden uitgeschreven. De nieuwe naam zal bekend worden gemaakt tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari .