Home

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

Kunstgras, een bericht van de KNVB

Jongstleden is er een uitzending van Zembla geweest waarin zij aandacht hebben gevraagd voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

Vooravond van fusie

Onderstaand persbericht is vrijdag 30 september verzonden aan de diverse regionale media (de Stentor, De Toren, Dedemvaartse Courant en RTV Oost).
P E R S B E R I C H T

EMMS en SC Lutten staan
aan vooravond van fusie

De voetbalverenigingen EMMS en SC Lutten staan aan de vooravond van een fusie. Leden van beide verenigingen zullen volgende maand een besluit nemen over het fusievoorstel, waaraan ruim een jaar is gewerkt. Als het vereiste 2/3 deel van het aantal leden 7 november aanwezig is op de Bijzondere Ledenvergadering kan de beslissing dan al vallen. Een te verwachten tweede vergadering staat voor 28 november gepland. De helft plus één van de uit te brengen stemmen van de dan aanwezige leden is bepalend. Ieder jeugdlid onder de 18 jaar heeft stemrecht via ouder(s)/verzorger(s) Tijdens de algemene ledenvergaderingen van afgelopen maandag (EMMS) en dinsdag (SC Lutten) werd over het algemeen positief gereageerd op de fusieplannen.
Gedurende het seizoen 2014/2015 heeft een aantal besprekingen plaats gevonden tussen de besturen van EMMS en SC Lutten met als vraag of de reeds op een aantal zaken bestaande samenwerking zou kunnen leiden tot een fusie. Er wordt reeds op meerdere terreinen samengewerkt. Te denken valt daarbij aan de jeugdcombinatie JCLE, het damesteam, de gezamenlijke bouw van de kleedaccommodatie, de vrijdagmiddagploeg (een uit leden van EMMS en SC Lutten bestaande groep, die voor het onderhoud van sportpark De Kei zorgt), inkoop nutsvoorzieningen, afstemming contributiegelden etc.
In juni 2015 hebben de besturen tegenover elkaar uitgesproken dat er voldoende redenen zijn om de ledenvergadering van beide verenigingen goedkeuring te vragen een fusiecommissie te benoemen. De leden hebben tijdens de ledenvergaderingen van beide verenigingen in september vorig jaar vrijwel unaniem ingestemd met de vorming van een fusiecommissie, die als opdracht meekreeg een fusieprotocol op te stellen.
Bij het samenstellen van het fusieprotocol zijn alle commissies tijdens diverse besprekingen in het afgelopen jaar nauw betrokken geweest. Naar aanleiding van die bijeenkomsten zijn onder meer als voorwaarden gesteld dat er aandacht moet zijn en blijven voor zaterdag- en zondagvoetbal; dat de standaardteams (A-selecties) vooralsnog op zaterdag en zondag spelen en dat na een overgangsperiode van een aantal jaren de leden van de nieuwe fusievereniging uiteindelijk een keuze zullen/kunnen maken voor één standaardteam op de zaterdag of zondag.
Als belangrijke afwegingen voor een fusie worden onder meer genoemd: vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden; kaderfuncties (bestuur) zijn steeds moeilijker in te vullen; goede ervaring JCLE (Jeugdcombinatie Lutten EMMS) en BCLE (Bouwcommissie Lutten EMMS); verbetering organisatiecultuur en – één van de belangrijkste afwegingen – is de daling van de bevolkingsgroei in zowel Lutten als Slagharen en daardoor een afname van het aantal jeugdleden.
Als de leden van EMMS en SC Lutten in november in meerderheid ‘ja’ zeggen tegen het fusievoorstel zal verder gewerkt worden aan de oprichting van de nieuwe vereniging. Als alle plichtplegingen – zoals de notariële akte, opstellen nieuwe statuten, inschrijving Kamer van Koophandel, contacten met KNVB etc. – zijn volbracht, zal de nieuwe vereniging met ingang van het seizoen 2017/2018 operationeel zijn.
Over de kleur van het tenue is reeds een beslissing genomen. Als de fusie doorgaat zullen de senioren in de toekomst in dezelfde kleuren spelen als JCLE (straks onderdeel van de nieuwe fusieclub), dat dit seizoen geheel in het nieuw (zwarte broek, rood/zwart gestreepte shirts en rood/zwarte kousen) is gestoken door Attractiepark Slagharen.
Ten aanzien van de naam zal in december onder de leden een prijsvraag worden uitgeschreven. De nieuwe naam zal bekend worden gemaakt tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari .

Sponsoring Rabobank

Beste Leden van EMMS en JCLE,

De Rabobank is onlangs begonnen met het plaatsen van diverse PR berichten op social media en andere kanalen over de Rabobank coöperatieweken.
De werkwijze is vergelijkbaar met de Clubkascampagne die in het voorjaar is gehouden (en die ons ruim € 500,00 heeft opgeleverd).

Omdat wij in het voorjaar reeds hebben meegedaan met die Clubkascampagne, mogen we dit najaar helaas niet meedoen met de Coöperatieweken.
Vandaar ook dat we nu geen ‘actie’ voeren om stemmen te verzamelen.

In het voorjaar van 2017 kunnen we weer meedoen met de clubkascampagne. Mogen we dan weer op uw stem rekenen?

Met vriendelijke groet,

Anton de Vent
Penningmeester vv EMMS

In november stemming over fusie

Fusie

Zoals bekend wordt er druk gewerkt aan een fusie tussen de voetbalverenigingen EMMS en SC Lutten. Al ruim een jaar is een fusiecommissie bezig één en ander gestalte te geven.
Vorig jaar hebben de leden van beide verenigingen tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de oprichting van een fusiecommissie, met als uiteindelijk doel een volledige samenwerking.
Op diverse fronten was er al samenwerking. Te denken valt daarbij aan de Jeugdcombinatie Lutten EMMS (JCLE), de bouwcommissie (kleedaccommodatie) en de onderhoudsploeg, met leden van EMMS en SC Lutten.
De fusiecommissie heeft in het voorjaar – na een eerste oriënterende bespreking in november 2015 – gesprekken gevoerd met alle bij SC Lutten en EMMS vertegenwoordigende commissies. Uit die besprekingen is overduidelijk naar voren gekomen dat de overgrote meerderheid positief staat tegenover een fusie.
De fusiecommissie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan bijvoorbeeld het vervaardigen van een fusievoorstel (inmiddels 60 pagina’s) en het opstellen van nieuwe statuten, inmiddels in concept goedgekeurd door de notaris. Maar uiteindelijk beslissen de leden, die middels een prijsvraag ook betrokken zullen worden bij de naamgeving van de nieuwe vereniging.
Tevens is de commissie bezig met het invullen van namen voor de commissies en de voordracht van een nieuw bestuur, dat ‘straks’ door de leden van de nieuwe fusieclub gekozen zal worden.
Na de algemene ledenvergadering van beide verenigingen eind september, houden EMMS en SC Lutten in november afzonderlijk een bijzondere ledenvergadering, met als enig agendapunt de fusie. Als twee-derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig is, dan zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, die drie weken later plaats heeft. Van de dan aanwezigen geldt de helft van de uitgebrachte stemmen als bindend. Als data zijn 7 en 28 november gepland.
Indien de leden in meerderheid stemmen voor een fusie zal de fusiecommissie haar taken overdragen aan een nieuw (overgangs)bestuur, dat zich dan met name bezig zal houden met de juridische aspecten, zoals de notariële akte, Kamer van Koophandel, de KNVB etc. Voorts zal in de eerste maanden van 2017 de oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging plaats hebben.
Als al deze plichtplegingen zijn voltooid, zal de nieuwe vereniging met ingang van het seizoen 2017/2018 operationeel zijn.

Nieuwe indeling KNVB

Onderstaand meer informatie over de nieuwe indeling van de KNVB.

Aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar 11:11 7:7 (cat. B) 4:4
JO20 eerstejaars senioren 1997 X    
JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 1998 X X  
JO18 eerstejaars A-junioren 1999 X X  
JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2000 X X  
JO16 eerstejaars B-junioren 2001 X X  
JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2002 X X  
JO14 eerstejaars C-junioren 2003 X X  
JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2004 X X  
JO12 eerstejaars D-pupillen 2005 X X  
JO11 tweedejaars E-pupillen 2006   X  
JO10 eerstejaars E-pupillen 2007   X  
JO9 tweedejaars F-pupillen 2008   X  
JO8 eerstejaars F-pupillen 2009   X  
JO7 minipupillen 2010   X X
JO6 minipupillen 2011   X X

Attractiepark & Vakantiepark Slagharen nieuwe hoofdsponsor JCLE

Vanaf komend voetbalseizoen is Attractiepark & Vakantiepark Slagharen de nieuwe hoofdsponsor van JCLE. Het attractiepark bindt zich voor maar liefst zes seizoenen aan de gezamenlijke jeugdafdeling van voetbalverenigingen S.c. Lutten en v.v. EMMS. Dinsdagavond 21 juni werd op Sportpark De Kei het sponsorcontract getekend tussen Wouter Dekkers (directeur Attractiepark) en Tonny Scholten (voorzitter S.c. Lutten) en Henry Kosse (voorzitter v.v. EMMS).

Met de sponsoring toont het Attractiepark haar maatschappelijke betrokkenheid. De combinatie pretpark en plaatselijke jeugd is een zeer aansprekende. Daarnaast verklaarde Wouter Dekkers groot belang te hechten aan een goede verstandhouding met de directe buren op het sportpark.

Met de bijdrage van het Attractiepark kan de komende jaren geïnvesteerd worden in de voetbaljeugd. Zo zullen ruim 250 wedstrijdtenues van de gezamenlijke jeugdafdeling worden vervangen. Ook wordt aandacht besteed aan verhoging van het technische niveau. Daarnaast wordt langs het hoofd- en het kunstgrasveld herkenbare sponsoruitingen aangebracht.

Bestuur en leden van JCLE, S.c. Lutten en v.v. EMMS zijn zeer tevreden met de samenwerking met Attractiepark Slagharen. Met trots wordt het sponsorlogo in de regio uitgedragen!

De officiële presentatie van de nieuwe tenues wordt bij aanvang van het nieuwe seizoen georganiseerd op het attractiepark. Nadere berichtgeving hierover volgt.

slagharen

Henry Kosse  (v.v. EMMS), Wouter Dekkers (Attractiepark Slagharen) en Tonny Scholten (S.c. Lutten)

Hoe is er ingedeeld?

Indien je vragen hebt over de indeling dan kun je terecht bij je leider (of de leider van je zoon/dochter).

De leiding van elke lichting heeft bij elkaar gezeten om te bespreken hoe kinderen voetballen en waar ze ingedeeld kunnen worden.

1 2 3 5