Home

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

Geen fusie EMMS en SC Lutten

De meesten van jullie hebben het al meegekregen maar voor de tweede keer in de historie van SC Lutten en EMMS is een poging om te komen tot een fusie van beide verenigingen mislukt. Stemden de leden van SC Lutten maandagavond tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering in grote meerderheid vóór een fusie, EMMS kwam tegelijkertijd elf stemmen tekort voor een samengaan van beide verenigingen.

Bij SC Lutten werden 109 stemmen uitgebracht, waarvan twee blanco. Dat betekende dat 2/3 deel van de 107 geldige stemmen (72)  bepalend zou zijn voor een beslissing. Van die 107 stemden er 89 voor en 18 tegen. Daarmee spraken de leden zich in (grote) meerderheid uit voor een fusie.

Bij EMMS lagen de verhoudingen echter anders. Van de 185 uitgebrachte stemmen zouden er 124 voor moeten zijn. Het waren er 113, terwijl 72 tegen stemden.

Uiteraard was de teleurstelling bij de fusiecommissie (Anton de Vent, Henry Kosse, Erik Kosse namens EMMS en Bert Slot, Henk Bril en Ben Jongsma namens SC Lutten) groot.

Namens de vertegenwoordiging van SC Lutten in de fusiecommissie bedankte Bert Slot de leden voor de grote opkomst. En ook voor  de steun, die de leden aan het  fusievoorstel hebben gegeven. EMMS-voorzitter Henry Kosse deed hetzelfde ten overstaan van de EMMS-leden.

Fusievoorstel EMMS – Sc Lutten

Nog 1 keer alles op een rij voor een stem “VOOR”

Voorwaarden voor een fusie van beide verenigingen zijn o.a.

 • Aandacht voor zaterdag- en zondagvoetbal
 • Standaardteams (A-selecties) op zaterdag en zondag: wordt opgenomen in het HR van de nieuwe vereniging en kan slechts gewijzigd worden met een meerderheid van 2/3 van het aantal aanwezige leden
 • Aandacht voor de opvang/aanvulling van de standaardteams (2e teams); ervoor waken dat we de interne concurrenten van elkaar worden
 • Invulling efficiënt gebruik van de clubhuizen
 • Communicatie naar alle geledingen
 • Aandacht voor de vrijwilligers en sponsors

De kansen van een fusie van beide verenigingen zijn o.a.

 • Gezamenlijk meer kennis
 • Groter potentieel voor invulling vacatures
 • Gezamenlijk een professionele organisatie bouwen
 • Gezamenlijke verantwoording geeft meer inhoud (verdieping)
 • Gezamenlijke sponsorcommissie vergroot financiële ondersteuning door plaatselijke en/of regionale sponsors
 • Betere promotie van het voetbal in de beide dorpen en omgevingen
 • Betere opvang van de krimp van het aantal leden van beide verenigingen
 • Geen “onderling” getrek meer aan spelers
 • Gezamenlijke inkoop op allerlei gebied
 • Samen genieten van leuke activiteiten o.a. feestavonden,
  nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersavonden, etc.
 • Bouwen aan een nieuwe club met een eigen sfeer

Beter nú gezond fuseren dan straks gedwongen te worden door gemeente/overheid, KNVB en/of vanwege andere oorzaken

 

Bericht is van de Fusiecommissie vv EMMS en Sc Lutten

Uitnodiging aan alle jeugdleden (ouders/verzorgers)

Aangezien maandag 7 november op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig was om tot stemming over het fusievoorstel over te gaan, is een tweede – en tevens beslissende – vergadering nodig. Deze heeft maandag 28 november 2016  plaats.

 • Jeudleden van sc Lutten: clubhuis t Keihart. Aanvang 19.30 uur.
 • Jeugdleden van vv EMMS: clubhuis De Counter. Aanvang 19.30 uur

AGENDA

Opening

Mededelingen

Fusievoorstel Sportclub Lutten en Eendracht Maakt Macht Slagharen (EMMS)

 • Voorstel om over te gaan tot de oprichting van een nieuwe voetbalvereniging voor Lutten en Slagharen. Voor de daarop volgende stemming is 2/3 van de uitgebrachte stemmen van de dan aanwezige leden bepalend. Jeugdleden tot 18 jaar kunnen een stem laten uitbrengen door hun wettelijke vertegenwoordiger. Met jeugdleden worden bedoeld de spelers van JCLE, die als lid staan ingeschreven bij Sportclub Lutten of vv EMMS.

Kom en stem namens uw kind!

 • Ieder lid van 18 jaar of ouder is bevoegd zijn/haar stem te laten uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van 18 jaar of ouder.
 • Een gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
 • Over het voorstel zal schriftelijk worden gestemd.
 • Voorstel om vervolgens over te gaan tot opheffing van de vereniging (SC Lutten en vv EMMS) en deze op te doen gaan in de nieuwe vereniging, waarbij alle baten (bezittingen) worden overgedragen aan de nieuwe vereniging, onder voorwaarde dat deze ook alle passiva (schulden) voor haar rekening neemt. Daarbij zal worden gekozen voor een model, dat alle leden automatisch lid worden van de nieuwe vereniging.
 • Voorstel om de fusiecommissie samen met het huidige bestuur opdracht te geven een en ander juridisch uit te voeren.
 • De besluiten worden genomen onder voorwaarde dat sc Lutten/vvEMMS een soortgelijk besluit neemt.

Rondvraag

De definitieve versie van het fusievoorstel is sinds 1 november te zien op de websites van vv EMMS, JCLE en sc Lutten. Tevens ligt sinds die datum het voorstel  ter inzage  in de bestuurskamer van Sc Lutten en v.v. EMMS.

 

Bestuur sc Lutten / vv EMMS

Opmerking:

Bestemd voor de jeugdleden van SC Lutten.

In de persoonlijke uitnodiging voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 28 november is een foutje gemaakt.

In de tekst onder Rondvraag staat “Tevens ligt sinds die datum het voorstel ter inzage in de bestuurskamer van EMMS”. Dat moet zijn: Tevens ligt sinds die datum het voorstel ter inzage in de bestuurskamer van SC Lutten.

Leden beslissen over fusievoorstel

Zoals in de persoonlijke uitnodiging voor de Bijzonder Algemene Ledenvergadering vermeld, staat het fusievoorstel EMMS – SC Lutten vanaf heden op de site van EMMS, SC Lutten en JCLE (jeugdleden zijn lid van EMMS of SC Lutten). In de bestuurskamers van SC Lutten en EMMS ligt een papieren versie (inclusief de financiële paragraaf) ter inzage.

Daarmee is het werk van de fusiecommissie – die vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering mandaat kreeg van de leden om namens de besturen van beide verenigingen een fusievoorstel uit te werken – voltooid.

Het is nu aan de leden van EMMS en SC Lutten om tijdens een schriftelijke stemming ja of nee te zeggen tegen een fusie. Voor een beslissende stemming op maandag 7 november moet volgens de statuten van zowel SC Lutten (art. 19 lid 3) als EMMS (art. 20- lid 1) drie/vierde deel van het aantal leden aanwezig zijn. Dat betekent dat voor EMMS minimaal 282 leden aanwezig moeten zijn om tot stemming over te gaan. Bij SC Lutten is dat aantal 186. Als het zogenoemde quorum wordt gehaald, dan kan tot stemming worden overgegaan. Van de uitgebrachte stemmen is 2/3 deel uiteindelijk bepalend.

Wordt op maandag 7 november het quorum niet gehaald, dan volgt maandag 28 november de tweede en beslissende vergadering. Het besluit wordt dan – ongeacht het aantal aanwezige leden – genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Voor de duidelijkheid: jeugdleden kunnen een stem uitbrengen via hun wettelijke vertegenwoordiger.

Voorafgaande aan de behandeling van het fusievoorstel zal nog een korte power point-presentatie plaats vinden, waarna nog de gelegenheid is om vragen te stellen.

Bekijk hier het fusievoorstel.

Nieuwe tenues JCLE officieel gepresenteerd

Eerder dit jaar heeft Attractiepark Slagharen zich als hoofdsponsor verbonden aan JCLE. Het Attractiepark tekende een overeenkomst voor maar liefst zes seizoenen met de gezamenlijke jeugdafdeling van de voetbalverenigingen s.c. Lutten en v.v. EMMS.

Als onderdeel van het sponsorcontract zijn alle teams in nieuwe tenues gestoken. Bijna 300 nieuwe tenues zijn hiervoor besteld en voorzien van het kleurrijke sponsorlogo van het Attractiepark. Donderdagavond 27 oktober werd op Sportpark De Kei de nieuwe kleding officieel gepresenteerd. Namens de gezamenlijke besturen van JCLE, s.c. Lutten en v.v. EMMS werden Wouter Dekkers en Ben Nijkamp van het Attractiepark bedankt met een mooie bos bloemen.

Met de nieuwe kleding kan JCLE weer jaren vooruit. Met trots zal het sponsorlogo in de regio worden uitgedragen!
jcle-slagharen

Kunstgras, een bericht van de KNVB

Jongstleden is er een uitzending van Zembla geweest waarin zij aandacht hebben gevraagd voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

1 2 3 6